#بورسيه آلمان رشته هاي فني

بورسیه دکترا در دانشگاه فنی (Darmstadt University of Technology) در کشور آلمان در رشته های فیزیک، مهندسی، علوم مواد، شیمی یا زیست شناسی
 مقطع: دکتری    |      رشته تحصیلی: شیمی/مهندسی شیمی|مواد/متالوژی|زیست شناسی|فیزیک    |