مهاجرت به کانادا

#دفتر_خدمات_مهاجرتى_ 

 

✔️ استارت آپ 

✔️ سرمایه گذاری و مهاجرت تجاری  

✔️ پناهندگی و روشهای بشر دوستانه 

✔️ دلایل مجرمانه 

✔️ اسپانسر شیپ خانواده 

✔️ اکسپرس انتری و آریما 

✔️ PRRA ارزیابی خطرات قبل از خروج 

✔️ مهاجرت به کبک 

✔️ دادگاه تجدید نظر 

 

⚡️ #گروه_مهاجرتی_

 

 

ازیتا عابدیان، مشاور رسمی مهاجرت به کانادا عضو رسمی   مشاور رسمی مهاجرت  -61-65 

437-217-2069