شرايط پناهندگي

آشنایی با کشور آلمان

#آشنایی_با_کشور_آلمان

کشور آلمان یکی از کشورهای سرسبزو با جغرافیایی بسیار صنعتی و جلگه های زیبای کشاورزی میباشد.

کشورآلمان سرسبزی خود را مدیون رودخانه راین ودانوب و...میباشد. رودخانه دانوب تا کشور مجارستان در سراسر اروپا جاریست، زمستان‌ها رودخانه ماین و دانوب مسیر مسافران بسیاری از سراسر اروپا می باشد. مسافرانی چه اروپایی و یاغیر اروپایی برای حرکت در سراسر اروپا از این مسیر بهره می جویند. همچنین رودخانه دانوب مسیر کشتیرانی و حمل و نقل کالا وصادرات و واردات بوده ، و دارای اهمیت تجاری ویژه ای برای کشورهای اروپایی است.

#پناهندگی_در_اتریش

 

انواع کارتهای صادر شده برای پناهندگان :

1- کارت سبز : این کارت درابتدا حین بررسی پرونده متقاضیان پناهندگی صادر می گردد ، اما باید توجه داشت که این کارت به منظور قبول کیس پناهندگی تلقی نمی گردد.

2- کارت سفید : این کارت بعد از قبولی کیس صادر می گردد. اشخاصی که دارای این کارت می شوند حق رفت و آمد آزادانه را دارا می باشند.

#پناهندگی_در_اروپا

کمپ در اتریش

شرایط پناهندگی :

 

سوالات زیادی پیرامون شرایط پناهندگی وجود دارد که برای اشخاصی که از این طریق قصد مهاجرت دارند مورد بحث است. متاسفانه افرادی که قصد مهاجرت به این روش را دارند با مشکلات زیادی برخوردار می شوند از جمله : شرایط و وضعیت اسفبار کمپها از لحاظ عدم رعایت بهداشت و عدم امنیت که همین امر باعث می گردد که بسیاری از افراد این روش مهاجرت را نپذیرفته ، به همین خاطر اگر قصد سفر به اتریش را دارید بهتر است که این امر را نپذیرفته و از طریق قانونی اقدام نمایید.

 

#زندگي_ در_كشو ر_ المان _و_كاريابي_در_المان

يكي از بهترين راه هاي اشنايي با فرهنگ يك كشور نگاه دقيق به صنعت و اموزش و پرورش در ان كشور و همچنين سطح معلومات عمومي مردم درباره كشور خود ،كشورهاي ديگر همسايه و تاريخ و جغرافياي زندگي خودشان ميباشددر اين موردكشور هاي اروپايي مثل المان و اتريش سرامد استفاده از كادرهاي صنعتي ،نوع برخورد فرهنگي در رابطه به اموزش و پرورش و البته خود شناسي  و خود باوري افراد ان كشور است.