شركت كار انديشه پويان

#شركت كاريابي انديشه پويان

 #ویزا_پیوست_به_همسر_متقاضیان_جستجوی_کار

 ویزا پیوست به همسر متقاضیان جستجوی کار

 

دوستان متاهلی که بعنوان ویزای جستجوی کار به کشور آلمان میروند ، پس از پیدا کردن کار و بستن قراداد کار می بایست اقدام به گرفتن نوبت برای ویزای پیوست به همسر کنند.

مرجع اعطای مجوز سفر به پیوست بستگان اداره Ausländerbehörde شهری است که در آن قرارداد کار دارید.

قوانین در ایالتهای مختلف آلمان متفاوت هست بعضی نمایندگی های اداره خارجی ها با دو فیش و بعضی نمایندگی های اداره خارجی ها نهایتا با سه فیش حقوقی متقاضی ،  تقاضا و دعوتنامه حقوق ویزای پیوست را صادر مینمایند.