کار پزشکان در المان

هوسپتاسیون پزشکان

پزشکان و پرستاران ایرانی می‌توانند اکنون با بهترین شرایط در بیمارستان های المان استخدام شوند مدارک لازم : 

۱ دیپلم و سال آخر دبیرستان۲

۲قطعه عکس

۳مدارک تحصیلات عالی

۴‌پاسپورت

۵مدارک زبان آلمانی در حد ب۱

۰۹۱۲۱۱۴۸۹۶۶

۰۹۱۲۱۸۶۳۳۴۶

 

هوسپتاسیون پزشکان

پزشکان و پرستاران ایرانی می‌توانند اکنون با بهترین شرایط در بیمارستان های المان استخدام شوند مدارک لازم : 

۱ دیپلم و سال آخر دبیرستان۲

۲قطعه عکس

۳مدارک تحصیلات عالی

۴‌پاسپورت

۵مدارک زبان آلمانی در حد ب۱

۰۹۱۲۱۱۴۸۹۶۶

۰۹۱۲۱۸۶۳۳۴۶